A nice article in a Dutch newspaper

News about Leonard Cohen and his work, press, radio & TV programs etc.
Post Reply
User avatar
Wybe
Site Admin
Posts: 722
Joined: Sat Jan 08, 2005 1:05 am
Location: The Netherlands
Contact:

A nice article in a Dutch newspaper

Post by Wybe » Sat Jul 13, 2013 11:51 am

Een heel mooi stuk van Youp van 't Hek na zijn concert bezoek in Lucca.

http://www.nrc.nl/youp/2013/07/13/krasse-knar/
13
juli
2013
Krasse knar

Dus mijn generatie bestaat uit probleemdrinkers. Dat stond gisteren in de krant. Vooral de vutters onder ons. Verpletterd door te veel geld en tijd hangen ze lallend over hun bridgetafels, staan ze zwaaiend te putten op de golfbaan of staren ze apelazarus naar het scherm van hun laptop. Daar hebben ze last van twitterdiarree en kwaken ze dag en nacht hun meninkjes naar andere schermpjes. Ik tweet dus ik besta! Het onderwerp maakt niet uit. Twittertwitterhupsakee.

Je vervelen tot je dood mag. Wat een bestaan. Voor hen leg ik af en toe een dode wolf langs de weg. Een zogenaamd aangereden wolf. Dan hebben ze weer wat te kakelen en twitteren. Paar jaar geleden verzon ik een poema op de Veluwe. Was iedereen ook lekker lang zoet mee. Nu was het een wolf. Lag al een jaar of vijf in mijn vriezer. Te wachten op het goede moment. Waar leg ik hem neer? Dat dacht ik. Luttelgeest leek mij een mooie symbolische plek. Luttelgeest is een schitterende stip om in de zomer een dode wolf neer te leggen.


Deze week vroeg een aardige studente mij of ik een pensioen had opgebouwd. Ik antwoordde dat ik hoop dat, als het zover is, ik genaaid blijk. Net als de dichter/zanger Leonard Cohen ooit overkwam. Een manager was er een aantal jaren geleden met zijn gespaarde miljoenen vandoor en dat betekende dat hij weer moest gaan toeren. En hoe! Het zou betekenen dat, als ook ik besodemieterd blijk, ik op het podium moet blijven. Nou is dat de plek waar ik me nog steeds op en top thuis voel, dus dat is dan geen straf.

Ik gaf dat antwoord vanuit Lucca waar ik naar toe was gegaan om Cohen te zien zingen. Samen met zijn zangeressen en zijn werkelijk fantastische muzikanten speelde hij die avond de sterren van de Toscaanse hemel. Het Piazza Napoleone had kippenvel. Niet alleen de mensen. Ook de klinkers, de paleizen en de huizen. Wat een man. In september word hij 79. De dag na zijn concert in Amsterdam.

„Wat een baas”, zei mijn zoon.

„Wauw”, stamelde mijn dochter na zijn zoveelste gezongen hit.

En mijn vrouw keek alleen maar met een verzaligde blik die boekdelen sprak. Boekdelen? Bibliotheken.

Kelly Lynch heet de dame die zijn geld verdonkeremaand heeft. Prachtige naam voor een oplichter: Lynch! Vlak na zijn zeventigste kwam hij er achter en besloot hij om weer te gaan zingen. Overal en ergens. Paar jaar geleden zag ik hem in Olympia in Parijs en tijdens dat concert wist ik dat dit niet de laatste keer was. Dit wilde ik nog een keer zien. Dit moesten mijn kinderen meemaken.

Zijn woorden en muziek horen bij mijn eerste studentenkamer. Tijdens lange gesprekken met meisjes van wie je hoopte dat ze bleven slapen moest Leonard een beetje helpen. Zijn stem maakt de dames zacht. Nog steeds. Zijn muziek zit gebakken in mijn hart, hoofd en genen. Van Hallelujah tot Everybody knows tot Dance me till the end of love tot So Long Marianne tot Suzanne tot…… Hit na hit na hit na hit. En allemaal gezongen met een bescheidenheid die zijn weerga niet kent. Geen woord te veel. Geen noot te weinig. Topmuzikanten om zich heen, beeldschone zangeressen die hem met een onnavolgbare gratie meerstemmig ondersteunen. De taxichauffeur die ons naar het plein bracht had zich verbaasd. Er waren zoveel mensen naar Lucca gekomen. Uit Noorwegen, Zwitserland, Griekenland, Argentinië. En wij uit Amsterdam. Allemaal voor die meneer Cohen. Hij kende hem niet. Nooit van gehoord zelfs.

Naast mij liet een Italiaanse dame haar tranen de vrije loop. Haar man kon het niks schelen en snotterde een potje vrolijk mee. Het hele plein was één grote, zacht neuriënde familie. En Cohen speelde. Niks werken. Spelen. Nog lang niet toe aan dat muffe bridgen, dat suffe golfen of dat stomme zuipen. Muziek! Spelen! Vrouwen gek maken met je donkere stem en je mysterieuze blik. Samen met je band de zolderkamers bereiken. De zolderkamers van het Piazza Napoleone in Lucca. En mijn zolderkamer. Dank u Kelly Lynch! Dankzij uw jatwerk hadden wij een prachtige dinsdagavond!
2008 -- Brugge, Amsterdam, London, Berlin, Helsinki, Oberhausen, Rotterdam -- 2008
2009 -- Antwerpen, Venice, Barcelona .-- 2009
2010 -- 2 x Gent, Lille, 2x Las Vegas, -- 2010
2012 -- Gent, 2 x Amsterdam, Dublin, Verona -- 2012
2013 -- Pula, Rotterdam -- 2013
-- +++ https://www.icantforget.nl -- +++
cohenadmirer
Posts: 1026
Joined: Wed Apr 09, 2008 3:44 pm
Location: wirral, uk

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by cohenadmirer » Sat Jul 13, 2013 11:56 am

The google translation is interesting , in a surreal way
Leonard's work resonates
Brighton 1979; Dublin , Manchester june 2008; glasgow, manchester Nov 2008; Liverpool july 2009 ; Barcelona Sept 2009 ;marseille, lille september2010: Ghent August 2012;Barcelona October 2012;Montreal x2 November 2012: 2013; Saint John NB April 2013; Brussels June 2013;Manchester August 2013; Leeds , Birmingham September 2013; Amsterdam September 2013
User avatar
Wybe
Site Admin
Posts: 722
Joined: Sat Jan 08, 2005 1:05 am
Location: The Netherlands
Contact:

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by Wybe » Sat Jul 13, 2013 12:11 pm

Translated with help from Google translate.
A article from Youp van 't Hek, in NRC today.
So my generation consists of problem drinkers. That was yesterday in the newspaper. Especially the pensioners among us. Crushed by too much money and time they hang out drunk on their bridge tables, they are waving to draw on the golf course or they stare at the screen of their laptop. They have suffered from diarrhea and twitter day and night their opinions to other screens. I tweet therefore I exist! The subject does not matter. Twittertwitterhupsakee.

You can bore you to death. What an existence. To prevent that I put the a dead wolf along the way. A supposedly hit by a car wolf. Then again, they have something to cackle and tweeting. Few years ago I made up a cougar in the Veluwe. Everyone was a long time buzzy with that note. Now it was a wolf. Was already five years in my freezer. Waiting for the right moment. Where do I put it down? That's what I thought. Luttelgeest seemed a nice symbolic place. Luttelgeest is a wonderful spot to lay down a dead wolf down in summer.


This week a nice student asked me if I had built up a pension. I replied that I hope, when the time comes, I sewed demonstrated. Like the poet / singer Leonard Cohen ever happened. A manager was a few years ago with his saved millions off and that meant he had to go on tour again. And how! It would mean that, even if I cheated token, I have to stay on the podium. Well that is where I'm still on top and feel at home, so that's not a punishment.

I gave that answer from Lucca where I had gone to see Cohen to together with his singers and musicians are truly amazing he played that night the stars of the Tuscan sky. Piazza Napoleone had goosebumps. Not only the people. The vowels, the palaces and houses. What a man. In September he becomes 79. The day after his concert in Amsterdam.

"What a man," said my son.

"Wow," stammered my daughter after his umpteenth sung hit.

And my wife with a blissful look on her face, says it all.

Kelly Lynch is the lady who has his money pilfered. Beautiful name for a scammer: Lynch! Shortly after his seventieth birthday he discovered that his money was gone and he decided to sing again. Everywhere and anywhere. Few years ago I saw him in Olympia in Paris and during the concert I knew this was not the last time. This I wanted to see it again. This had my children go through.

His words and music are part of my first dorm room. During long conversations with girls who you hoped they would stay for the night, with a little help of Leonard. His voice makes the ladies soft. Still. His music is baked in my heart, head and genes. From Hallelujah to Everybody knows to Dance me to the end of love to So Long Marianne to Suzanne to ...... Hit after hit after hit after hit. And all sung with a modesty that is unparalleled. Not a word too much. No note too less. Surrounded by musicians, beautiful-voiced singers who support him with inimitable grace. The taxi driver who took us to the square was surprised. There were so many people coming to Lucca. From Norway, Switzerland, Greece, Argentina. And we from Amsterdam. All of Mr. Cohen. He did not know him. Never even heard of him.

Beside me an Italian lady let her tears flow. Her husband could not care and did the same. The whole square was a large, soft humming family. And Cohen played. No work for him but playing. Still a long way to play bridge or that cheesy golf or stupid drinking. Music! Play! Make women crazy with your voice and your dark mysterious look. Together reach the attic rooms with your band. The lofts at the Piazza Napoleone in Lucca. And my attic room. Thank you Kelly Lynch! Thanks to your stealing, we had a wonderful evening!
2008 -- Brugge, Amsterdam, London, Berlin, Helsinki, Oberhausen, Rotterdam -- 2008
2009 -- Antwerpen, Venice, Barcelona .-- 2009
2010 -- 2 x Gent, Lille, 2x Las Vegas, -- 2010
2012 -- Gent, 2 x Amsterdam, Dublin, Verona -- 2012
2013 -- Pula, Rotterdam -- 2013
-- +++ https://www.icantforget.nl -- +++
User avatar
drsing
Posts: 286
Joined: Wed Mar 05, 2008 9:29 pm
Location: Netherlands

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by drsing » Sat Jul 13, 2013 10:44 pm

Thanks Wybe, nice to read, especially about the "studentenkamer" which brings back old memories :cry:
See you in Rotterdam.
1985 Rotterdam
1988 Amsterdam
1993 The Hague
2008 Manchester, Brussels (2x), Rotterdam
2009 Lisboa
2010 Dortmund
2012 Ghent 2012 (2x), Amsterdam 2012 (2x)
2013 Antwerp, Oberhausen, Brussels, Rotterdam, Amsterdam
jdhayes
Posts: 442
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:27 am

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by jdhayes » Sun Jul 14, 2013 1:13 am

A lot of that translation is double Dutch to me.
2xDublin 2008, 2xDublin 2009, Berlin, Beacon Theatre 2009, Cardiff, Birmingham, 2xSligo 2010, 3 x Dublin 2012
"You held on to me like I was a crucifix, as we went kneeling through the dark"
HelenOE
Posts: 1008
Joined: Fri Mar 22, 2013 6:06 am

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by HelenOE » Sun Jul 14, 2013 6:48 am

Luttelgeest is a wonderful spot to lay down a dead wolf down in summer.
Good to know.
User avatar
TineDoes
Posts: 218
Joined: Wed Feb 04, 2009 2:48 pm
Location: Holland

Re: A nice article in a Dutch newspaper

Post by TineDoes » Sun Jul 14, 2013 4:28 pm

Thank you Wibe for posting the article.

Youp van 't Heck is a famous Dutch (cabaretier) stand-up comedian as wel as a columnist. In the first 2 paragraphs of the article he takes the Mickey out on how retired people spend or waste their time and attention on triviality. I.e. recently a dead wolf was found in a town called Luttelgeest and an awful lot of attention is being put towards the speculation that wolves may be returning to the Netherlands.
I read this article yesterday and was so delighted to know that Youp has so much appreciation for Leonard Cohen and his attituted towards retirement. He speaks of him without any irony at all, which is a absolute exception.
Tineke
"There’s no forsaking what you love ...."

Rotterdam 2008; Antwerpen, Dublin 2009; Gent 2x, Lille , Las Vegas 2x 2010, Gent, Amsterdam, Dublin 2x 2012, Antwerp, Berlin, Rotterdam 2013
Post Reply

Return to “News”